UMOWA
o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Krajowy Rejestr Opinii SA z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Solnym 15, 50-062
Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000737597, posiadająca NIP: 8971854393, REGON:
369980751, kapitał zakładowy 700.000,00 zł w pełni wpłacony, reprezentowana
przez:
1. Jerzego Krawczyka – Prezesa Zarządu
Adres do korespondencji:
Krajowy Rejestr Opinii SA
pl. Solny 15
50-062 Wrocław
zwaną w treści umowy „Zleceniobiorcą” lub „Podmiotem przetwarzającym”
a
Firmą rejestrującą konto w serwisie TrustMate
Osoba rejestrująca konto oświadcza/oświadczają, iż:
1. Jest uprawniona do samodzielnej/łącznej reprezentacji Spółki,
1. Jest upoważniona do działania w imieniu firmy.
Zwany/a w treści umowy „Zleceniodawcą”,
Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca będą zwani łącznie „Stronami”, a każdy oddzielnie
„Stroną” w dalszej części Umowy o następującej treści:
Plac Solny 15 kapitał zakładowy: 700.000,00

50-062 Wrocław kapitał wpłacony:
700.000,00 zł
NIP: 897-18-54-393 KRS: 0000737597
§1
Definicje
Użyte w umowie określenia będą miały następujące znaczenie:
1) Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych
na mocy umowy powierzenia ze Zleceniodawcą, zwany także Zleceniobiorcą,
2) Administrator – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o
celach i środkach przetwarzania danych osobowych, zwany także Zleceniodawcą,
3) Zbiór danych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym,
dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest
rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,
4) Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych,
takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie
i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
5) Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
1) Inny podmiot przetwarzający – podmiot, któremu podmiot przetwarzający w imieniu
administratora pod-powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych,
2) Umowa główna – oznacza zawartą pomiędzy stronami umowę, na mocy której Zleceniobiorca
będzie wykonywać usługi obejmujące przetwarzanie danych osobowych w
imieniu Zleceniobiorcy
§2
Przedmiot Umowy, cel, charakter, czas i zakres
1) Przedmiotem umowy jest powierzenie przez Zleceniodawcę danych osobowych do
przetwarzania przez Zleceniobiorcę,
2) Celem powierzenia jest:
a) wysyłka zaproszeń do wystawienia opinii, wysyłka przypomnień w przypadku braku
reakcji klientów na maila z zaproszeniem oraz wysyłka podziękowań po wystawieniu
opinii, w formie email lub wiadomości tekstowej (zarządzane przez Zleceniodawcę),
b) tylko w przypadku korzystania z modułu „Zaawansowane badania ankietowe” - wysyłka
zaproszeń do wypełnienia badania ankietowego, wysyłka przypomnień w przypadku
braku reakcji klientów na maila z zaproszeniem oraz wysyłka podziękowań po wypełnieniu
badania ankietowego, w formie email lub wiadomości tekstowej (zarządzane przez
Zleceniodawcę),
Plac Solny 15 kapitał zakładowy: 700.000,00 zł
50-062 Wrocław kapitał wpłacony:
700.000,00 zł
NIP: 897-18-54-393 KRS: 0000737597
3) Zleceniobiorca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach
związanych z realizacją Usług świadczonych Zleceniodawcy na podstawie Umowy
głównej,
1) Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu
systemów informatycznych.
2) Umowa zostaje zawarta wraz z utworzeniem konta w TrustMate.
§3
Dane osobowe przetwarzane przez Zleceniobiorcę
1) Na powierzone Zleceniobiorcy dane osobowe składają się następujące typy danych:
a) dane przetwarzane w związku z zawarciem, realizacją i rozliczeniem umów o świadczenie
usług między Zleceniodawcą a klientami w tym dane kontaktowe klientów;
§4
Czas trwania przetwarzania
1) Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do
czasu zrealizowania celu świadczenia jakim jest otrzymanie opinii (lub badania ankietowego
- dotyczy tylko przypadku korzystania z modułu „Zaawansowane badania ankietowe”)
od klienta lub rozwiązania Umowy,
1)W terminie 14 dni od ustania Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do
usunięcia powierzonych danych ze wszystkich nośników, programów i aplikacji w tym
również kopii, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych
przepisów prawa.
§5
Obowiązki i prawa
1) Zleceniobiorca jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumen -
towane polecenie Zleceniodawcy, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym za udokumentowane
polecenie Zleceniodawcy uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na
piśmie. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych
nakłada na Zleceniobiorcę prawo Unii Europejskiej lub prawo Rzeczypospolitej
Polskiej. w takim przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania Zleceniobiorca poinformuje
Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
2) Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych mu do przetwarzania
danych osobowych,
1) Zleceniobiorca podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia
(UE) 2016/679 w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych,
2) Zleceniobiorca przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego,
o których mowa w §7 niniejszej umowy,
Plac Solny 15 kapitał zakładowy: 700.000,00 zł
50-062 Wrocław kapitał wpłacony:
700.000,00 zł
NIP: 897-18-54-393 KRS: 0000737597
3) Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o lokalizacji
przetwarzania Danych Osobowych przez Zleceniobiorcę oraz inne podmioty przetwarzające,
o których mowa w §7 niniejszej umowy,
4) Zleceniobiorca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, jest zobowiązany w miarę
możliwości pomagać Zleceniodawcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organiza -
cyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w
zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia (UE)
2016/679,w szczególności dotyczy to informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu
do danych, obowiązku informacyjnego, prawa dostępu, prawa do sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu. w
tym celu Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę o każdym żądaniu
osoby uprawnionej w ramach wykonywania przez tę osobę praw wynikających z Rozporządzenia
(UE) 2016/679 oraz udzielania Zleceniodawcy wszelkich niezbędnych informacji
w tym zakresie,
5) Zleceniobiorca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga
Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązk ów określonych w art. 32–36 Rozporządzenia
(UE) 2016/679,
6) Zleceniobiorca zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych
i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury
wewnętrzne i sposoby zabezpieczenia danych osobowych do aktualnych wymagań
prawnych,
7) Zleceniobiorca jest obowiązany udostępnić Zleceniodawcy wszelkie informacje
niezbędne do wykazania, iż spełnia obowiązki określone w niniejszym paragrafie umowy
oraz umożliwia Zleceniodawcy lub upoważnionemu przez niego audytorowi
przeprowadzanie audytów, o których mowa w §10 niniejszej umowy i przyczynia się do
nich,
1) W związku z obowiązkiem określonym w ust. 9 powyżej Zleceniobiorca niezwłocznie
poinformuje Zleceniodawcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie
Rozporządzenia (UE) 2016/679 lub innych przepisów Unii Europejskiej lub Rzeczypospolitej
Polskiej o ochronie danych,
2) Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o jakimkolwiek postępowaniu,
w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych
przez Zleceniobiorcę, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Zleceniobiorcy, a także o
wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz
o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto Dane Osobowe powierzone Zleceniobiorcy
na podstawie niniejszej umowy.
§6
Zgłaszanie incydentów
1) Zleceniobiorca zobowiązuje się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych
do zgłoszenia tego Zleceniodawcy w przeciągu 24 godzin,
Plac Solny 15 kapitał zakładowy: 700.000,00 zł
50-062 Wrocław kapitał wpłacony:
700.000,00 zł
NIP: 897-18-54-393 KRS: 0000737597
2) Informacja przekazana Zleceniodawcy powinna zawierać co najmniej:
a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej
liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie
dotyczy,
a) opis możliwych konsekwencji naruszenia,
b) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Zleceniobiorcę środków
w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
§7
Korzystanie przez Zleceniobiorcę z usług innego podmiotu przetwarzającego
1) Zleceniodawca wyraża zgodę na podpowierzenie Danych Osobowych przez Krajowy Rejestr
Opinii SA do pomiotów, które zapewniają obsługę informatyczną dla Krajowego Rejestru
Opinii SA w czasie trwania umowy głównej (np. firma zajmująca się hostowaniem
danych taka jak aws.amazon.com inc. – lista podmiotów dostępna do wglądu). Podpowierzenie
nie odbywa się do państwa trzecich (poza EOG). Krajowy Rejestr Opinii
wybiera dostawców zapewniających poziom ochrony nie niższy niż określony w Umowie,
1) Zleceniobiorca jest obowiązany poinformować Zleceniodawcę o każdym planowanym
dalszym powierzeniu przetwarzania danych osobowych innemu usługodawcy, który w
terminie 10 dni od otrzymania tej informacji udziela zgodę lub wyraża sprzeciw wobec
dalszego powierzenia przetwarzania w/w danych usługodawcy wskazanemu przez Zleceniobiorcę,
2) Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić, iż inny podmiot przetwarzający, z kt órego
usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu danych osobowych daje wystarczające
gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/679 i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą,
1) Dalsze powierzenie czynności przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu, o
którym mowa w §4 ust. 1 umowy jest możliwe jedynie pod warunkiem nałożenia przez
Zleceniobiorcę na ten inny podmiot przetwarzający na mocy umowy tych samych obowiązków
ochrony danych jakie spoczywają na Zleceniobiorcy w ramach niniejszej umowy,
w szczególności obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
by przetwarzanie odpowiadało wymogom art. 32 Rozporządzenia (UE)
2016/679,
5) W przypadku, gdy powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi
przetwarzającemu przez Zleceniobiorcę wiąże się z transferem tych danych do państwa
trzeciego, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na
swoim terytorium i jednocześnie brak jest innych podstaw umożlwiających transfer
danych osobowych do tego państwa trzeciego, Zleceniodawca podpisze z podmiotem
przetwarzającym zlokalizowanym w takim państwie trzecim umowę zawierającą:
a) „Standardowe Klauzule Umowne” przyjęte na mocy Decyzji Komisji 2010/87/EU z
dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie przekazywania danych osobowych z krajów Unii Europejskiej
do krajów trzecich, bądź
Plac Solny 15 kapitał zakładowy: 700.000,00 zł
50-062 Wrocław kapitał wpłacony:
700.000,00 zł
NIP: 897-18-54-393 KRS: 0000737597
b) „Standardowe Klauzule Ochrony Danych” przyjęte zgodnie z art. 46 ust. 2 lit c i d
Rozporządzenia (UE) 2016/679, lub upoważni na piśmie Zleceniobiorcę do podpisania
wyżej wskazanej umowy w jego imieniu. Zawarcie takiej umowy z podmiotem
przetwarzającym zlokalizowanym w państwie trzecim uprawnia Zleceniobiorcę do korzystania
z usług tego podmiotu przetwarzającego przy przetwarzaniu Danych Osobowych,
6) Umowa, wskazana w ust. 4 i ust. 5 powyżej zawierana jest w formie pisemnej. Wymóg
pisemności umowy spełnia umowa zawarta w formie elektronicznej,
1) Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność za niewywiązanie
się innego podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych,
ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. w takim przypadku
Zleceniodawca ma prawo żądać zaprzestania korzystania przez Zleceniobiorcę z usług
tego podmiotu w procesie przetwarzania danych osobowych.
§8
Deklarowane środki techniczne i organizacyjne
1) Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i
wykwalifikowanym personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie niniejszej
umowy oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a także
spełnił wszelkie warunki legalności przetwarzania danych osobowych,
1) Zleceniobiorca gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do
bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z
wykonywaniem Umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać
i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca
Umowę zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia
danych osobowych,
3) Zleceniobiorca deklaruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych
określonych w art. 32 Rozporządzenia, jako adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka
naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych a w szczególności:
a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,
a) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów
i usług przetwarzania,
a) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w
razie incydentu fizycznego lub technicznego,
a) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych
mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
4) Zleceniobiorca zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym
lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem,
nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych
przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”),
Plac Solny 15 kapitał zakładowy: 700.000,00 zł
50-062 Wrocław kapitał wpłacony:
700.000,00 zł
NIP: 897-18-54-393 KRS: 0000737597
1) Zleceniobiorca zobowiąże na piśmie pracowników oraz inne osoby współpracujące na
podstawie umów cywilnoprawnych z Krajowym Rejestrem Opinii SA, posiadające lub
mogące posiadać dostęp do danych udostępnionych przez Klienta w związku z wykonywaniem
Umowy Głównej do ich zachowania w tajemnicy również po ustaniu stosunku
pracy lub innego zobowiązania cywilnoprawnego łączącego dany podmiot z Krajowym
Rejestrem Opinii SA,
6) W celu zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszej umowy Strony postanawiają, iż osobami
właściwymi do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy, są osoby
do kontaktu wynikające z Umowy głównej.
§9
Prawo audytu
1) Zleceniodawca jest uprawniony do przeprowadzenia audytu przetwarzania danych osobowych
w celu zweryfikowania, czy Zleceniobiorca spełnienia on obowiązki określone w
§5 oraz 8 niniejszej umowy,
1) Strony ustalają następujące zasady prowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 1
powyżej:
a) Audyt może polegać zarówno na żądaniu przedstawienia dokumentów oraz informacji
dotyczących przetwarzania danych, jak i na czynnościach kontrolnych prowadzonych w
miejscu przetwarzania danych w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10:00 do 16:00, po
uprzednim pisemnym poinformowaniu Zleceniobiorcy o terminie audytu i jego zakresie,
co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem audytu,
a) Zleceniodawca prowadzi audyt osobiście lub za pośrednictwem niezależnych audytorów
zewnętrznych, których upoważnił Zleceniodawca do przeprowadzenia audytu w jego
imieniu.
3) Czynności kontrolne prowadzone w toku audytu, o których mowa w §9 ust. 2 lit. a, mogą
polegać w szczególności na sporządzaniu:
a) notatek z przeprowadzonych czynności (w szczególności notatek z odebranych wyjaśnień
i przeprowadzonych oględzin),
a) kopii dokumentów oraz rejestrów dotyczących przetwarzania danych osobowych,
c) wydruków danych osobowych z systemów informatycznych,
a) wydruków kopii obrazów wyświetlanych na ekranach urządzeń wchodzących w skład systemów
informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych,
a) zapisów konfiguracji technicznych zabezpieczeń systemów, w których odbywa się
przetwarzanie danych osobowych. Koszty wyżej wskazanego audytu ponosi Zleceniodawca.
4) Zleceniodawca dostarcza Zleceniobiorcy kopię raportu z przeprowadzonego audytu. W
przypadku stwierdzenia w toku audytu niezgodności działań Zleceniobiorcy z umową lub
przepisami o ochronie danych osobowych, Zleceniobiorca niezwłocznie zapewni zgodność
przetwarzania danych osobowych z postanowieniami umowy lub przepisami,
których naruszenie stwierdzono w raporcie z audytu.
§10
Plac Solny 15 kapitał zakładowy: 700.000,00 zł
50-062 Wrocław kapitał wpłacony:
700.000,00 zł
NIP: 897-18-54-393 KRS: 0000737597
Odpowiedzialność Stron
1) Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie
przetwarzał powierzone dane osobowe, jak za działania lub zaniechania własne.
2) Zleceniobiorca odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zleceniodawcy lub osób trzecich
w wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez Zleceniobiorcę danych osobowych.
§11
Postanowienia końcowe
1) Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
1) Wypowiedzenie Umowy głównej skutkuje równoczesnym wypowiedzeniem niniejszej
umowy.
2) W przypadku, gdy wyniki audytu, o którym mowa w §9 niniejszej umowy lub kontroli
przeprowadzonej przez organ nadzoru u Zleceniobiorcy lub innego podmiotu przetwarzającego,
któremu Zleceniobiorca powierzył przetwarzanie danych osobowych wykażą, iż
Zleceniobiorca w sposób zawiniony naruszył postanowienia niniejszej umowy lub w przypadku
nieuwzględnienia przez Zleceniobiorcę żądania, o którym mowa w §7 ust. 7
niniejszej umowy, Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania tej umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
1) W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Zleceniobiorca zależnie od decyzji Zleceniodawcy
usuwa wszelkie dane osobowe oraz niezwłocznie i nieodwracalnie niszczy
wszelkie kopie dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających dane osobowe,
chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo Rzeczypospolitej Polskiej nakazują
Zleceniobiorcy dalsze przechowywanie danych osobowych. w takim przypadku za
przetwarzanie w/w danych po rozwiązaniu niniejszej umowy Zleceniobiorca odpowiada
jak administrator.
1) Zleceniodawca jest obowiązany niezwłocznie wykonać obowiązek, o kt órym
mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania
niniejszej umowy, jak również poinformować o tym Zleceniodawcę w terminie 3 dni od
jego wykonania.
2) Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymóg formy pisemnej spełnia przesłanie i
zaakceptowanie przez obie Strony pisemnych zmian lub uzupełnień umowy w formie
elektronicznej.
3) W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
4) Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową rozpatrywane
będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
Plac Solny 15 kapitał zakładowy: 700.000,00 zł
50-062 Wrocław kapitał wpłacony:
700.000,00 zł
NIP: 897-18-54-393 KRS: 0000737597
5) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
6) Umowa wchodzi w życie z dniem stworzenia konta w TrustMate zastępuje
wszelkie inne ustalenia dokonane pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą dotyczące
przetwarzania danych osobowych bez względu na to, czy zostały uregulowane umową
czy innym instrumentem prawnym.
7) W przypadku uchylenia UODO i/lub jej aktów wykonawczych, wszelkie
odniesienia do Ustawy w niniejszej umowie należy traktować jako odniesienia do
odpowiednich przepisów Rozporządzenia (UE) 2016/679. w celu uniknięcia wątpliwości
Strony przyjmują, że w przypadku uchylenia UODO i/lub jej aktów wykonawczych, Strony
nie będą zobowiązane do spełniania wymogów tam wskazanych.
Plac Solny 15 kapitał zakładowy: 700.000,00 zł
50-062 Wrocław kapitał wpłacony:
700.000,00 zł
NIP: 897-18-54-393 KRS: 0000737597

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Śledź nas na Facebooku